Európsky sociálny model – trendy a riziká sociálnej integrácie Európy

Termín eurósky sociálny model sa za posledné desaťročie plíživo udomácnil vo všetkých slovníkoch eurospeaku a vládnych kuloárov členských krajín Európskej únie bez toho, že by niekto zodpovedne vysvetlil jeho obsah. Tak sa môže stať, že európsky sociálny model je pre pre jedných stelesnením pružného reformného kurzu, ktorý odburáva krivkajúce štedré sociálne štáty v Európskej únií. Pre druhých je zase stelesnením konzervácie deformácií krachujúcich sociálnych štátov, sociálnych práv a výsad a nástrojom na ich centralizované presadzovanie vo všeobjímajúcom európskom sociálnom štáte.

Štúdia externého analytika KI Michala Novotu z roku 2005 sa pokúša o definíciu európskeho sociálneho modelu prostredníctvom trendov vývoja európskej ekonomickej a sociálnej integrácie v primárnom a sekundárnom práve Spoločenstiev. Autor tiež analyzuje neúspešné pokusy o reinkarnáciu európskeho sociálneho modelu v Lisabonsej stratégií do roku 2010 a návrhu ústavy pre Európu. Skúma dopady modelu na ekonomický rast, pružnosť trhu práce a demografické vyhliadky krajín EÚ.

Štúdia slúžila ako podklad na prednášku “Európsky sociálny model – prekážka ekonomického a sociálneho rozvoja Európy,” ktorú autor prezentoval 23. septembra 2006 na konferencii Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska v Nových Zámkoch.


Štúdia Európsky sociálny model je voľne dostupná vo formáte PDF tu.

Navigácia