HSO: júl – september 2010

V rámci projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO), ktorý od roku 2009 realizuje Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) v nadväznosti na projekt INEKO HESO-Regióny, sa štvrťročne vyjadrujú analytici (medzi nimi i analytik KI Dušan Sloboda), zástupcovia akademickej obce, samosprávy a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.

Poradie hodnotených opatrení za obdobie júl – september 2010, vrátane komentárov hodnotiteľov, nájdete vo formáte PDF tu.


Komentáre analytika KI Dušana Slobodu k vybraným hodnoteným opatreniam:

V Dubne svietia solárne lampy

Z kusých informácií, ktoré sú dostupné o rekonštrukcii verejného osvetlenia v malej gemerskej obci Dubno (menej ako 150 obyvateľov), sa javí, že v tomto prípade neboli eurofondy využité nezmyselne, a samospráva malej obce, ktorá by si bez takýchto externých zdrojov nedokázala len z peňazí z vlastného rozpočtu poradiť, investovala do niečoho, z čoho budú mať prospech jej obyvatelia. Opatrenia, ktoré smerujú k zvyšovaniu bezpečnosti obyvateľov a ich majetku, by mali byť tými základnými prioritami, o ktoré sa štát a samospráva majú starať vždy, aj v ťažších časoch. Občania každej obce by mali spozornieť, keď sa nimi volení zástupcovia vyhrážajú, že kvôli kríze nedokážu zabezpečiť ani verejné osvetlenie. Príklad malej obce Dubno ukazuje, že ak sú samospráve jasné priority, dá sa po nociach na uliciach svietiť i v kríze.

Primátor Skalice obhajoval náčelníka mestskej polície, ktorý po autonehode odmietol skúšku na alkohol

Ktokoľvek, kto vedie motorové vozidlo a spôsobí nehodu, je povinný podrobiť sa dychovej skúške, inak odmietnutím nepriamo potvrdzuje, že pred jazdou požil alkohol či iné návykové látky. Náčelník skalickej mestskej polície, ktorý havaroval, a následne odmietol dychovú skúšku s absurdným odôvodnením, že sa „necítil dobre, pretože si štyrikrát denne pichá inzulín“, povinnosti vodiča porušil nielen odmietnutím dychovej skúšky, ale i tým, že i podľa vlastných slov viedol vozidlo, hoci „jeho schopnosť viesť vozidlo bola znížená užitím liekov, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou,“ čo podľa zákona o premávke na cestných komunikáciách patrí medzi dôvody neviesť motorové vozidlo rovnako, ako tam patrí i požitie alkoholu. Za odmietnutie vykonania dychovej skúšky hrozí priestupcovi finančná pokuta a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá od jedného do piatich rokov podľa zákona. Za tento priestupok by však priestupcovi mal hroziť i zákaz výkonu činnosti práce v mestskej polícii – ako môže na dodržiavanie zákonnosti dohliadať človek, ktorý je sám priestupcom a pohŕda zákonom? Čo si má občan myslieť o primátorovi, ktorý poskytuje „priestupkovú imunitu“ svojmu podriadenému, háji ho, kryje jeho priestupky a nevyužije svoje právo odvolať ho? Na Slovensku rastie počet prípadov, keď činovníci v samospráve konajú protiprávne, ignorujú zákony, ktoré často nemajú sankcie a dosah na ich konanie, chránia sa navzájom a ospravedlňujú takéto svoje konanie odporne falošnou kolegialitou. Kedy ste si naposledy všimli, že by samosprávy či ich združenia verejne ukázali prstom na čierne ovce vo svojich radoch či dištancovali sa od nevhodného, neetického či nezákonného konania svojich kolegov?

Košice – Juh majú sociálnu výdajňu potravín

Spolupráca samosprávy, občianskeho združenia a súkromných obchodných reťazcov v snahe pomôcť ľuďom v núdzi je pozitívnym opatrením, ktoré by sa, v prípade osvedčenia sa, mohlo ujať i v ďalších regiónoch Slovenska.

Prešov získa lacnejšiu energiu z elektrární umiestnených na strechách škôl

Je otázne, či je namieste energiu vyrábanú fotovoltaickými (solárnymi) elektrárňami nazývať „lacnejšou“. Ako nasvedčuje i prešovský príklad, výstavba takejto malej „strešnej“ elektrárne znamená vysoké vstupné náklady, dlhoročnú dobu návratnosti, ktorá je navyše závislá i od budúcich politických rozhodnutí o dotáciách na takto vyrábanú energiu, pričom treba rátať i s priebežným opotrebovaním technológie a ďalšími investíciami na údržbu zariadení. Ak by bolo ekonomicky rozumné a efektívne investovať do takýchto foriem získavania elektrickej energie, stretli by sme sa s tým masovejšie v súkromnom sektore. Ak sa do takýchto pilotných projektov púšťa pioniersky samospráva, dá sa skôr očakávať, že ide o luxus a vyššiu mieru investičného rizika, do ktorého sa nepúšťajú tí, ktorí hospodária zodpovedne so svojimi vlastnými financiami a viac sa starajú o výnosnosť realizovaných investícií.

Za psa s výcvikom zaplatia Poltárčania iba polovicu

Rozhodnutie poltárskej samosprávy vyvoláva niekoľko otázok. Prečo by mal byť zvýhodnený nižšou daňou len ten majiteľ psa, ktorý absolvuje výcvik za poplatok práve v miestnom kynologickom klube v Poltári? Ak bol výcvik absolvovaný priamo majiteľom psa alebo v nejakom inom výcvikovom klube, prečo by nemohol byť majiteľ taktiež zvýhodnený nižšou daňou? Prečo by mal byť miestny kynologický klub jediným miestom výcviku? Prečo samospráva svojím rozhodnutím zvýhodňuje práve tento jeden klub? A v neposlednom rade, je výcvik psa tým opatrením, ktoré zamedzí problému s túlavými psami, ktorým odôvodňuje potrebu výcviku poltárska samospráva? A nie je daň za psa, obzvlášť v prípade psov v rodinných domoch, hlúpou a neodôvodnene vyrubovanou daňou? Nezavedieme i daň za mačky?

BSK spustil na svojej stránke eko-mapu

V dnešnej e-dobe by malo byť zapojenie geografických informačných systémov samozrejmou pomôckou ľuďom pri lepšej orientácii a riešení každodenných problémov, preto každé dobre zvládnuté prepojenie máp s nadstavbovým užitočným obsahom treba vnímať pozitívne.

Liptovský Mikuláš sa rozhodol stavať detské ihriská z budúcoročného rozpočtu

Pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami sa v mnohých samosprávach aktivizujú zvolení zástupcovia a demonštrujú občanom, čo všetko pre nich sa volebné obdobie urobili, robia a radi by robili, ak ich občania zvolia opätovne. Iniciatíva primátora Liptovského Mikuláša nie je v tomto ojedinelá. Bohužiaľ, ojedinelé už nie je ani to, že v čase, keď verejná správa (štát a taktiež samospráva) denne prispievajú k rastu verejného dlhu, mienia nami volení zástupcovia ďalej prehlbovať rastúce deficity ďalšími a ďalšími výdavkami. Samospráva by nemala mať právo robiť pár mesiacov pred voľbami rozhodnutia, za ktoré bude musieť niesť zodpovednosť budúce (možno iné) vedenie mesta.

Zastupiteľstvo Chorvátskeho Grobu odsúhlasilo rozsiahlu výstavbu domov

Okolie Bratislavy zažíva ostatné roky suburbanizáciu, ktorá sa prirodzene deje v prípade každej metropoly či veľkomesta. Sťahovanie obyvateľov za hranice mesta, v ktorom naďalej pracujú a ich deti sa vzdelávajú, znamená prirodzene veľký nárast dennej dochádzky, najmä tej individálnej automobilovej. Suburbanizáciu v okolí Bratislavy sprevádzajú problémy s nedostatočne a pomaly rozvíjanou dopravnou infraštruktúrou, nízkou úrovňou služieb poskytovaných vzájomne nedostatočne integrovanou verejnou dopravou, s mnohými úrovňami nepružného „plánovania svetlých zajtrajškov“ a nekompatibilnými rozhodnutiami rozdrobenými do príliš mnohých samosprávnych celkov v súvislosti s chýbajúcou komunálnou reformou (územné plánovanie sa vykonáva na úrovni štátu, samosprávneho kraja, mesta, mestských častí, obcí a ich zón), pričom rast životnej úrovne je rýchlejší, než plánovači plánujú. Skúsenosti ukazujú, že viac plánovania či lepšie plánovanie nedokáže riešiť vznikajúce problémy v území a skôr by pomohlo zapojenie pružných trhových mechanizmov a riešení vznikajúcich na báze ponuky a dopytu.

Navigácia