Korzár: EHMK na želanie sponzorov tají, kto koľko dal

„Zmluvy so sponzormi budú štandardne zverejnené,“ sľúbil v novembri 2012 Ján Sudzina, riaditeľ mestskej neziskovej organizácie Košice 2013. Dnes však sponzorov a zmluvy s nimi taja.

Podľa názoru analytika Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Dušana Slobodu by sa zmluvy mali zverejniť, keďže podľa § 36 zákona o neziskových organizáciách platí, že „každý má právo na prístup k informáciám o nakladaní s majetkom neziskovej organizácie.“

V prípade uzavretých sponzorských zmlúv ide o nakladanie s majetkom neziskovky, keďže sponzorským príspevkom, ktorý môže byť chápaný buď ako dar alebo ako príjem z vlastnej činnosti, sa majetok neziskovky mení, v tomto prípade sa zvyšuje. Zároveň je pravdepodobné, že sponzorská zmluva upravuje aj spôsob naloženia s týmto sponzorským príspevkom už ako s majetkom neziskovky.

„Keďže sprístupňovanie informácií o nakladaní s majetkom neziskoviek nie je v zákone o neziskových organizáciách nijako bližšie upravené, je naň podľa môjho názoru potrebné uplatniť režim všeobecného predpisu o sprístupňovaní informácií, teda mal by sa uplatňovať infozákon,“ pokračuje Sloboda. Inak povedané, treba v súlade s infozákonom požiadať neziskovku o zverejnenie utajovaných zmlúv a ak to EHMK opakovane odmietne, treba sa obrátiť na súd.

V tejto súvislosti analytik upozorňuje na to, že nezisková organizácia EHMK je založená mestom, ktoré je podľa § 2 infozákona povinné zverejňovať zmluvy, a táto povinnosť sa podľa Slobodu vzťahuje aj na samotnú neziskovú organizáciu. To, že si neziskovka túto svoju povinnosť uvedomuje, potvrdzujú i zmluvy, objednávky a faktúry zverejňované priebežne na webstránke EHMK.

„Je zaujímavé, že v minulosti EHMK nemalo problém zverejniť i sponzorské zmluvy – napr. s TESCO STORES, a.s. a FORWOOD s.r.o. – tak prečo to odmieta v tomto prípade?,“ pýta sa analytik. V neposlednom rade, keďže ide o mestskú neziskovku, v jej orgánoch sú zástupcovia mesta a tých by mesto malo vyzvať, aby sa zasadili za zverejnenie predmetných zmlúv. Nestačí si dávať nálepku transparentného mesta, treba v tom duchu i konať.

Čítajte ďalej v článku denníka Korzár zo dňa 11. februára 2013, kde sa k téme vyjadril i analytik KI Dušan Sloboda. Viac na stránkach denníka Korzár tu.

Navigácia