Porušovanie infozákona v samospráve pokračuje

Mesto Spišské Podhradie požadované informácie po odvolaní sprístupnilo. Opäť však pri tom porušilo zákon. Hrubého porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa dopustilo mesto Trenčianske Teplice.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika realizoval projekt Právo na dobrú samosprávu. V rámci neho člen projektového tímu Ondrej Dostál oslovil so žiadosťami o informácie 247 samospráv (138 miest, 70 vidieckych obcí, 22 mestských častí Košíc a 17 mestských častí Bratislavy). Niektoré z miest a obcí požadované informácie odmietli sprístupniť. Voči rozhodnutiam miest Martin, Vrútky, Spišské Podhradie a obce Nižná podal Ondrej Dostál odvolanie.

Mestá Martin a Vrútky svoje prvostupňové rozhodnutia na základe odvolania prehodnotili a ich primátori Andrej Hrnčiar a Miroslav Mazúr v súlade so zákonom odvolaniu vyhoveli a požadované informácie sprístupnili. Obec Nižná na odvolanie dosiaľ nereagovala.

Bizarným spôsobom reagovalo mesto Spišské Podhradie, ktoré pôvodne odmietlo sprístupniť požadované informácie z dôvodu, že mu žiadosť bola doručená e-mailom z adresy info@institute.sk, čo podľa primátora mesta Jozefa Baču neumožňovalo identifikovať žiadateľa. Hoci v žiadosti bolo jasne uvedené meno, priezvisko aj adresa žiadateľa. Po odvolaní Ondreja Dostála mu primátor mesta Jozef Bača požadované informácie poskytol. Avšak miesto toho, aby v súlade so zákonom vydal rozhodnutie, ktorým by odvolaniu vyhovel, žiadne rozhodnutie o odvolaní nevydal a odpovedal iba e-mailom. Odvolanie svojvoľne prekvalifikoval na list dopĺňajúci pôvodnú žiadosť zaslanú elektronickou poštou. A miesto rozhodnutia o odvolaní iba zaslal e-mailom akoby-odpoveď na „doplnenú“ pôvodnú žiadosť. V snahe nepriznať protizákonnosť predchádzajúceho obštrukčného postupu tak mesto Spišské Podhradie porušilo zákon o slobodnom prístupe k informáciám znovu. Prístup mesta Spišské Podhradie k uplatňovaniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám je nebezpečný, pretože popiera v zákone zakotvené právo žiadať o informácie elektronickou poštou.

K závažnému porušeniu práva na informácie prišlo v apríli 2013 zo strany mesta Trenčianske Teplice. Ide o žiadosť Petra Striešku o informácie týkajúce sa zániku mandátu dvoch voči primátorovi kritických poslankýň mestského zastupiteľstva v dôsledku uzavretia dohôd o vykonaní práce s mestom. Primátor mesta Štefan Škultéty vydal rozhodnutie o nesprístupnení požadovaných informácií, ktoré odôvodnil takto: “Vaša žiadosť nespĺňa náležitosti žiadosti v zmysle zákona 211/2000 a preto ju Mesto Trenčianske Teplice nepovažuje ako žiadosť spadajúcu pod uvedený zákon. Na základe takto zistených skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.”

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám stanovuje dôvody, kedy môže povinná osoba rozhodnúť o nesprístupnení požadovaných informácií. Ide o situáciu, keď nemá požadovanú informáciu k dispozícii, a o v zákone presne vymedzené dôvody obmedzenia prístupu k informáciám. Ani jeden z týchto dôvodov sa na predmetnú žiadosť nevzťahuje. Žiadosť obsahuje všetky náležitosti vyžadované infozákonom (určenie povinnej osoby, identifikácia žiadateľa, určenie požadovaných informácií a spôsobu ich sprístupnenia). Rozhodnutie primátora sa ani neunúva pomenovať, ktorú zákonnú náležitosť žiadosť nespĺňa. A ani to nie je možné, keďže spĺňa všetky. Navyše aj keby žiadosť neobsahovala všetky zákonom vyžadované náležitosti, nie je to dôvod na vydanie rozhodnutia o nesprístupnení informácií, ale na výzvu žiadateľovi, aby chýbajúce náležitosti doplnil. Rozhodnutie vydal primátor, hoci práve primátor je odvolacím orgánom, ktorý bude rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií. Primátor Škultéty bude teda ako odvolací orgán rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiu primátora Škultétyho.

Mesto nemá právo svojvoľne vyhlásiť, že žiadosť o informácie podaná podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám nie je žiadosťou podľa uvedeného zákona, a preto požadované informácie nesprístupní. Takýto postup nemá žiadnu oporu v zákone. Žiadateľ Peter Strieška podal proti rozhodnutiu primátora odvolanie. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika mu poskytol v spolupráci so Združením občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) pomoc pri jeho príprave a bude prípad aj ďalej sledovať.

Dušan Sloboda | Ondrej Dostál

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 10. mája 2013.

Navigácia