Právo na dobrú samosprávu má ambíciu pomôcť občanom starajúcim sa o veci verejné

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) realizuje projekt Právo na dobrú samosprávu. V rámci neho bolo so žiadosťami o informácie oslovených 247 samospráv (138 miest, 70 vidieckych obcí, 22 mestských častí Košíc a 17 mestských častí Bratislavy). Každej z nich boli e-mailom zaslané dve žiadosti o informácie. 

Prvá žiadosť o informácie sa týkala najmä toho, ako samosprávy upravujú zverejňovanie informácií na svojej webstránke a procesu sprístupňovania informácií na základe infozákona. Väčšina oslovených samospráv reagovala na žiadosti korektne, hoci niektoré odpovede boli kuriózne a vyslovene obštrukčne sa správalo mesto Spišské Podhradie, primátor ktorého odmieta sprístupniť informácie na základe žiadosti zaslanej e-mailom.

Dobrým príkladom ako prehľadne zverejňovať informácie o jednotlivých zasadnutiach mestského zastupiteľstva, o jednotlivých zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva a tiež o jednotlivých zasadnutiach mestskej rady, je mesto Prešov. „Stalo sa tak najmä vďaka tlaku Richarda Drutarovského, poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý v čase, kedy tieto informácie mestom zverejňované v takom rozsahu neboli, zverejňoval materiály prerokovávané mestským zastupiteľstvom na svojej webstránke,“ doplňuje pozitívny obraz o Prešove analytik KI Dušan Sloboda.

„V nejednej samospráve pracovníci obecných úradov úplne zbytočne márnia svoj čas skenovaním dokumentov, ktoré sú v elektronickom formáte k dispozícii na webstránke ich obce namiesto toho, aby na ne korektne žiadateľa odkázali a zároveň ich tým poskytli v ako-tak otvorenom formáte, “ hodnotí reakcie samospráv analytik KI Ivan Kuhn.

V druhej žiadosti o informácie sme sa zaujímali o konanie miestnych referend, verejných zhromaždení  a vybavovania petícií.  Zo získaných informácií vyplýva, že miestne referendá nie sú často využívané a zväčša nie sú kvôli požiadavke na kvórum platné. Verejné zhromaždenia sa len ojedinele konajú na podnet občanov, zväčša sú zvolávané na podnet starostov a primátorov resp. obecných a mestských zastupiteľstiev. Občania najčastejšie využívajú petičné právo, a to najmä v súvislosti s protestmi proti výstavbe a plánovaným miestnym investičným aktivitám.

Cieľom projektu Právo na dobrú samosprávu nie je len zhodnotenie toho, ako samosprávy zverejňujú informácie a ako reagujú na žiadosti o sprístupnenie informácií. Chceme tiež prepojiť a informačne podporiť aktivity mimovládnych organizácií a lokálnych občianskych iniciatív zamerané na kontrolu samosprávy a uplatňovanie ľudských a občianskych práv vo vzťahu k samospráve (právo na informácie, petičné právo, právo zúčastňovať sa na správe veci verejných).

V snahe pomôcť samosprávam lepšie informovať verejnosť o svojej činnosti a vytvoriť podmienky pre reálne ovplyvňovanie činnosti samosprávy zo strany občanov člen projektového tímu KI Ondrej Dostál pripravil dva vzorové modelové dokumenty. „Ide o Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvom internetovej stránky obce a Všeobecne záväzné nariadenie obce o niektorých podmienkach účasti obyvateľov obce a ďalších osôb na samospráve obce,“ upresňuje Ondrej Dostál. Ďalšie modelové dokumenty a projektové aktivity budú postupne zverejňované na projektovej webstránke samosprava.institute.sk.

Dušan Sloboda | Ondrej Dostál | Ivan Kuhn

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 25. marca 2013.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za~obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, n. f.

Navigácia