Školstvo

Autori predkladajú základné údaje o fungovaní, perspektívach a bariérach rozvoja slovenského školstva. Sústreďujú sa najmä na regionálne školstvo, kde charakterizujú zmeny v jeho financovaní s prihliadnutím na pôvodné princípy spravodlivého rozdeľovania financií podla žiakov. Osobitnú pozornost venujú viacerým aspektom reformného procesu v školstve a prioritám, ktoré do tohto procesu prinieslo nové vedenie rezortu. Opisujú opatrenia, ktoré by mali prispieť k profesijnému rozvoju pedagogických pracovníkov. V oblasti vysokého školstva problém kvality vzdelávania otvárajú najmä cez faktor garantovania študijných programov.

Štúdia Školstvo, ktorej autorom sú Branislav Pupala, profesor pedagogiky na Trnavskej univerzite, a Zuzana Humajová, analytička KI, je vo formáte PDF dostupná tu.

Štúdia je (vo forme samostatnej kapitoly) súčasťou súhrnnej publikácie Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorú každoročne vydáva Inštitút pre verejné otázky.

Navigácia