Stratégia reformy školstva

<strong>Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) predkladá na verejnú diskusiu ucelenú stratégiu konkrétnych reformných krokov, ktorými musí prejsť slovenské regionálne školstvo, ak majú zo škôl vychádzať vzdelaní a rozhľadení absolventi pripravení pre život, ďalšie štúdium a prácu. </strong>    </p>
<p>      <a href=Od prijatia reformnej vízie známej pod názvom Milénium, ktorá je však koncipovaná príliš všeobecne, sa o potrebe reformy školstva najmä veľa rozprávalo, ale málo sa toho pre reformu urobilo. Preto dnes KI predkladá návrh reformnej stratégie, ktorá v siedmich základných bodoch pomenúva konkrétne úlohy, ktoré je potrebné realizovať v istej postupnosti a časovej následnosti. Potreba prijať nový školský zákon, avizovaná ministrom školstva, je iba jednou z nich. Všetky ďalšie úlohy rezort školstva odsúva alebo ich rieši v rozpore so strategickým reformným cieľom, ktorým je dôsledná decentralizácia školstva v rovine obsahu vzdelávania.

KI navrhuje uskutočniť systémové zmeny v nasledovných oblastiach:

1. princípy školského systému

2. vzdelávacie ciele

3. obsah vzdelávania

4. mechanizmus kontroly a hodnotenia kvality škôl

5. status učiteľa

6. systém priamo riadených organizácií

7. školská legislatíva

Školská reforma má oveľa širší rozmer ako len odbúranie memorovania encyklopedických vedomostí. Znamená zrušenie monopolu štátu v určovaní obsahu vzdelávania, v učebnicovej politike, v ďalšom vzdelávaní učiteľov a v kontrole a hodnotení kvality škôl. Školám má poskytnúť možnosť slobodne rozhodovať o svojich vzdelávacích programoch a rodičom ponúknuť nové možnosti pri výbere vzdelávacej cesty pre ich deti. Zároveň by mala priniesť kľúč, podľa ktorého sa zladí normatívne financovanie škôl s obsahovými zmenami.

Komplexnosť navrhovaných riešení je v slovenskom prostredí novinkou, pretože doteraz sa ponúkali iba čiastkové riešenia ako náplasť na tie najakútnejšie problémy. KI po prvý krát ponúka ucelený pohľad na reformu vzdelávania, ktorý nie je iba sanačným opatrením ale perspektívnym riešením.

Úplné znenie Stratégie reformy školstva je dostupné vo formáte PDF tu.

Zuzana Humajová

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 7. marca 2007


Mediálne výstupy:

7. marec 2007

SITA/SMEonline: Humajová: Reformu nemôžu odštartovať učitelia, ale rezort

TASR/HNonline: Školská reforma z dielne ministerstva školstva nestačí

TA3: Konzervatívny inštitút: Zmena školských osnov?

Slovenský rozhlas: Konzervatívny inštitút o reforme školstva

Slovenský rozhlas: Konzervatívny inštitút o reforme školstva (Rádiožurnál (poludňajší) – audiozáznam: minutáž 15:40 až 17:40, formát .mp3)

SITA: Minister školstva: Školská inšpekcia má opodstatnenie

Navigácia