Východiská reformy lesného hospodárstva v SR

Východiská reformy lesného hospodárstva v SR predstavujú pilotný vstup do problematiky opatrení vlád v oblasti upravovania vzájomných vzťahov priamych i nepriamych účastníkov činností, ktoré súvisia s využívaním lesa ako prírodného zdroja.

Cieľom práce je analyzovať existenciu, príčiny a dôsledky niektorých vybraných problémov, týkajúcich sa slobody podnikania a disponovania s vlastníctvom majetku v lesnom hospodárstve a navrhnúť systémové, principiálne východiská a alternatívy riešení, ktoré by mala vláda uplatniť v záujme zlepšenia súčasného stavu.

Práca sa zaoberá niektorými významnými intervenciami vlády v lesnom hospodárstve, najmä problematikou holorubov, ochrany prírody, náhrad za obmedzenia vo využívaní lesných pozemkov, dane z pozemkov, štátneho vlastníctva lesnej pôdy, využívania lesov verejnosťou a vládnej kontroly hospodárenia v lese. Práca sa nezaoberá niekoľkými ďalšími, intervenciami vlády, napríklad usporiadaním vzťahov k využívaniu lesa na poľovnícke účely, účely prenosu elektrickej energie a inými opatreniami. Týmto opatreniam je však potrebné venovať náležitú pozornosť pri príprave komplexnej reformy lesného hospodárstva v SR, ktorej intenzívna potreba vyplýva i zo zistených poznatkov.

Navrhované opatrenia vlád v záujme odstránenia negatívnych dopadov súčasných vládnych intervencií sa opierajú o argumentačnú bázu téz a prislúchajúcich poznatkov, ktoré sú v intenzívnom zábere štúdia ekonomických a právnych vied. Tento koncept vytvára hodnotové východiská optimálnej miery vládnych opatrení z pozície poznatkov klasickej liberálnej ekonómie a práva, založeného na dôslednom presadzovaní, ochrane a vymáhaní vlastníckych práv, ktoré sú základom pre prirodzené usporiadanie spoločenských vzťahov.

Cieľom tohto konceptu návrhov opatrení vlád je preto predložiť základnú bázu informácií, ktoré by mali byť vstupom pre rozsiahlu odbornú i celospoločenskú diskusiu nad novým modelom usporiadania vzťahov v lesnom hospodárstve, ktorý odstráni deformácie a škodlivé dôsledky súčasného legislatívneho stavu.

Úplné znenie štúdie Východiská reformy lesného hospodárstva v SR je dostupné vo formáte PDF tu.

Radovan Kazda

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 20. apríla 2007


Mediálne výstupy:

20. apríl 2007

KI: Radovan Kazda: Vládny návrh novely lesného zákona a stratégia reformy lesného hospodárstva (Výstup z tlačovej konferencie KI)

infoNET.tv: Vládny návrh novely lesného zákona a stratégia reformy lesného hospodárstva (Tlačová konferencia KI, videozáznam)

TA3.com/TASR: Novela zákona o lesoch je podľa KI nedostatočná

Konzervatívne listy: Radovan Kazda: Lesné hospodárstvo potrebuje zmenu

Navigácia