Za stav čerpania eurofondov je zodpovedná vláda, nie samospráva

Je vysoko pravdepodobné, že Slovenská republika nebude schopná naplno vyčerpať eurofondový balík, ktorý má k dispozícii na programovacie obdobie 2007-2013. Predseda vlády Robert Fico hádže zodpovednosť za pomalé tempo čerpania na samosprávy. Analýza dát z ITMS, ktorú vykonal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, však ukazuje, že premiér nemá pravdu a samosprávy obviňuje neprávom.

Eurofondy z končiaceho sa programovacieho obdobia 2007-2013 treba minúť na projekty do konca roka 2015, pričom k 31. 12. 2014 podľa ITMS bolo podľa žiadateľmi vyčerpaných len 57,23 % zo zazmluvnených 15,289 mld. eur.

Predseda vlády Robert Fico tvrdí, že vláda svoju prácu odviedla. Problémy sú podľa Fica najmä v oblasti verejného obstarávania na strane samosprávy.“Akú má vláda niesť zodpovednosť za to, či si mesto, obec alebo VÚC ako suverénna samospráva neorganizujú verejné obstarávania, alebo meškajú,” pýtal sa pred pár dňami predseda vlády Fico na hodnotiacej konferencii zahraničnej a európskej politiky SR za rok 2014. “My nevieme prikázať mestu alebo VUCke, že budete obstarávať takto alebo takto a musíte začať stavať,” uviedol premiér.

Analýza zazmluvnenia a čerpania eurofondov, ktorú vykonal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika na základe dostupných dát z ITMS, ukazuje, že premiér nemá pravdu. Fico nemá pravdu ani v tom, že vláda si svoju prácu odviedla, a ani v tom, že hlavným vinníkom je samospráva.

Ako názorne ukazuje graf č. 1 a tab. č. 1 (stĺpec G), viac než polovica (53,86%) zazmluvnených eurofondov smeruje do štátnej správy (najmä ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy a ich organizácie, vrátane miestnej štátnej správy). Do našej krajskej a miestnej samosprávy (vrátane podnikov založených samosprávou a spoločností, v ktorých sú samosprávy majoritnými akcionármi, napr. vodárenské spoločnosti) putuje štvrtina (24,48%) zazmluvnených zdrojov. Zvyšná štvrtina smeruje do súkromného sektoru, mimovládneho a neziskového sektoru, vysokého školstva a SAV a regionálneho školstva. Štátna správa, s vládou na čele, je priamo zodpovedná nielen za riadiace orgány, ktoré eurofondy rozdeľujú, ale i za čerpanie polovice z 15-miliardového balíka eurofondov dostupných na obdobie 2007-2013.

Porovnanie tempa čerpania jednotlivých typov žiadateľov ukazuje graf č. 2 a tab. č. 1 (stĺpec F). Kým samospráva vyčerpala z balíka 3,743 mld. eur k 31. 12. 2014 60,84%, tak štátna správa vyčerpala k zo zazmluvného balíka 8,234 mld. eur 57,76%. Samospráva čerpá eurofondy o niečo rýchlejším tempom, než sa to darí štátnej správe. Tvrdenie, že za stav čerpania eurofondov sú zodpovedné najmä samosprávy, teda nie je pravdivé.

Tab. č. 1: Zazmluvenie a čerpanie eurofondov podľa typu žiadateľa k 31. 12. 2014

Zdroj: ITMS, www.nsrr.sk | Prepočty: Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Hlavným zodpovedným za stav čerpania eurofondov je vláda, a to najmä prvá a druhá Ficova vláda. Vyplýva to z analýzy dát o zazmluvňovaní a čerpaní eurofondov priebežne zverejňovaných v rámci pravidelných správ o čerpaní eurofondov prerokovávaných vládou. Adresnú zodpovednosť jednotlivých vlád za tempo čerpania eurofondov ukazuje infograf a tab. č. 2.

Tab. č. 2: Zazmluvňovanie a čerpanie eurofondov vládami | obdobie 2007-2013 | k 31. 12. 2014

Zdroj: pravidelné správy o čerpaní eurofondov prerokovávané vládou, rokovania.sk

Prepočty: Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Keď si porovnáme, akým priemerným mesačným tempom zazmluvňovala a čerpala eurofondy Radičovej vláda na jednej strane (stĺpec D), a obe Ficove vlády na strane druhej (stĺpec F resp. G), čísla v priloženej tabuľke hovoria jasne. Kým priemerné mesačné čerpanie za vlády Ivety Radičovej bolo na úrovni 0,95 %, priemerné mesačné čerpanie za Ficových vlád bolo na úrovni 0,58 % resp. 0,69 % (ak nezarátame rok 2007).

Naďalej teda platí, čo sme na tomto mieste písali minulý rok: Keď bude Robert Fico najbližšie pred kamerami ukazovať prstom na toho, koho vláda môže za dnešný stav úrovne čerpania eurofondov, hlavného zodpovedného nájde v zrkadle. A to aj v prípade, že prvej Ficovej vláde prepáčime, že celý rok 2007 prehajdákala len tak, a túto skutočnosť v priemeroch nezohľadníme.

Zhrnutie

  1. Štátna správa, s vládou na čele, je priamo zodpovedná nielen za riadiace orgány, ktoré eurofondy rozdeľujú, ale i za čerpanie polovice z 15-miliardového balíka eurofondov dostupných na obdobie 2007-2013. Samospráva čerpá len štvrtinu zdrojov.
  1. Platí, že samospráva čerpá eurofondy o niečo rýchlejším tempom, než sa to darí štátnej správe. Tvrdenie, že za stav čerpania eurofondov sú zodpovedné najmä samosprávy, teda nie je pravdivé.
  1. Tempo čerpania za vlád Roberta Fica bolo dosiaľ v priemere pomalšie, než za vlády Ivety Radičovej. Počas roka 2015 je potrebné minúť 36,76 % z eurofondov, ktoré má Slovenská republika k dispozícii na finišujúce programovacie obdobie 2007-2013.
  1. Ak by sa mali eurofondy z balíka na obdobie 2007-2013 minúť do konca roka 2015 v plnej miere, bolo by potrebné, aby priemerné mesačné čerpanie dosahovalo úroveň presahujúcu 3 %. Hoci vo finálnej fáze sa dá predpokladať zrýchlenie čerpania eurofondov, taká akcelerácia by bola vysoko nepravdepodobná, aj ak by bol systém prerozdeľovania eurofondov efektívny, transparentný a bez korupcie. To však nie je prípad Slovenska. O tom, že korupčný chliev zvaný eurofondy sa nedá vyčistiť, a najlepšie by bolo zavrieť ho nadobro, sme písali neraz.

Táto analytická správa nevznikla v rámci nejakého grantu či projektu, ale len investovaním osobného času analytika. Ak si myslíte, že v týchto aktivitách treba pokračovať, podporte Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika aj finančne. Ďakujeme!

Dušan Sloboda

Autor je analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Navigácia